شرایط سود دهی به سپرده ها ی اعضاء محترم صندوق ****

۱برای برخورداری از وام ، داشتن دست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کم مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰تومان موجودی  ضروری است. 

۲-. سپرده حداقل باید ۳۰ روز باشد . (در صورت فسخ سپرده ، قبل از ۳۰ روز هیچ وامی به آن تعلق نمی گیرد) 

۳- وام سپرده ها از یک ماه بعد از افتتاح حساب داده میشود..

۴- به سپرده سود داده نمی شود .

۵- سود سپرده جزء محاسبات ماه بعدی نمی باشد.

۶- مبنای محاسبه پرداخت وام سپرده ها درصندوق به صورت ماهیانه  می باشد 

۷– عضو هیچ گونه بدهی به صندوق نداشته باشد.( وام  بعد از تسویه کامل حساب طبق بند ۲ محاسبه می شود) 

۸- نرخ سود وام ۱در صد میباشد. 

۹- فرمول محاسبه سود به شرح ذیل مباشد. 

ملغ سپرده  Xنرخ سود×مدت روز÷ ۳۶۵۰۰= سپرده وسود آن  

(مثال:سود ۳۰روز برای ۱میلیون تومان موجودی با نرخ ۵درصد میشود

 

۱۰۰۰۰۰۰X5X30÷۳۶۵۰۰=۴۱۰۰ ریال

۱۰- حداقل مدت سپرده ها جهت اختصاص وام ، گذشت ۲ماه از تاریخ افتتاح (برای بار اول) می باشد.

 

                                                                                     برای اطلاعات بیشتر، با شماره ۰۹۱۶۳۵۲۴۶۵۶تماس بگیرید

   مدیریت صندوق قرض الحسنه خانوادگی عبدالرحیمی