تلگرام

شما می توانید از طریق تلگرام صورت حساب واریزی یا صورت حساب اقساط خود را دریافت نمایید
ربات صندوق قرض الحسنه به صورت خودکار هویت شما را تشخیص داده و صورت حسابهای درخواستی را برای شما ارسال مینماید
این قست در حال برناه نویسی بوده و بزودی در دسترس اعضا قرار خواهد گرفت